Prijslijst (per 1 januari 2024)

Onderstaande prijslijst is van toepassing bij niet voldoende of geen verzekering voor fysiotherapie.

Let op! Gemaakte afspraken die geannuleerd worden, dienen uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd te worden.
Gebeurt dit te laat, dan zal het consult in rekening gebracht worden.

Reguliere behandeling fysiotherapie € 42,50
Reguliere behandeling manuele therapie € 52,50
Aan huis behandeling fysiotherapie € 52,50
Aan huis behandeling manuele therapie € 60,-

Wij hanteren de officiële betalingsvoorwaarden van de Vereniging Vrijgevestigde Fysiotherapeuten (VVF):

  1. De declaraties van fysiotherapeuten, leden van de Vereniging Vrijgevestigde Fysiotherapeuten, voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
  2. Indien door de cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel een ondertekende acceptgirobetalingsopdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut, dan wordt hier eerst op of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso, dan wel van de acceptgirobetalingsopdracht.
  3. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
  4. Indien de cliënt in verzuim verleert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van Є 23,-, alles exclusief omzetbelasting.
BIG Register